Preloader
§

OBSŁUGA PRAWNA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH

Oferujemy usługi kompleksowego wsparcia prawnego dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej. Świadczymy sprawną  i rzetelną pomoc prawną, zapewniając wsparcie ukierunkowane na dyskrecję  i działania zgodnie  z  etyką zawodową. Prowadzimy kompleksową obsługę z zakresu prawa gospodarczego i karno-skarbowego dla firm. Dedykujemy pomoc prawną dla osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. Podejmujemy się również obsługi likwidacji i upadłości spółek prawa handlowego i osób fizycznych. Udzielamy bieżących porad prawnych,  tworzymy pisma procesowe, reprezentujemy naszego klienta przed sądami powszechnymi i organami administracji rządowej. Formułujemy indywidualne rozwiązania.

§

AUDYT RODO

Nasza Kancelaria oferuje wdrożenie dyrektywy RODO/GDPR w Państwa firmie w zakresie weryfikacji aktualnej ochrony przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki Państwa firmy w tym danych o szczególnej ochronie takich jak dane sensytywne. Audyt RODO jest niezbędnym procesem rozpoczynającym procedurę dostosowania procesów ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Wdrożenie to zabezpieczenie danych procesów przetwarzania zgodnie z RODO, dostosowanie biznesowych procesów systemów informatycznych, systemów zabezpieczeń oraz licznej dokumentacji.Korzyści jakie płyną ze skorzystania z naszych usług umożliwiają spełnienie wymagań wynikających z rozporządzenia RODO, ograniczają w czasie rozwiązywanie incydentów, minimalizują koszty ich obsługi a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo organizacji. 

§

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Kancelaria zajmuje się  obsługą spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.w szczególności spraw dotyczących , prawa podatkowego.Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych w zakresie postępowań administracyjnych, wydajemy opinie prawne w formie zarówno pisemnej jak i ustnej. Podejmujemy się kompleksowego prowadzenia spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz reprezentujemy naszych klientów przed organami administracyjnymi I i II instancji oraz sądami administracyjnymi I i II instancji.Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Uzyskujemy decyzje i przygotowujemy odwołania od decyzji zarówno organów administracji państwowej, jak i samorządowej.

§

DORADZTWO PODATKOWE

Oferujemy doradztwo prawne i podatkowe w zakresie inicjatyw biznesowych. Doradzamy w zakresie prawa spółek, prawa cywilnego i administracyjnego. Zwiększamy możliwości rozwoju dla Twojej działalności poprzez sprawne poruszenie się w przepisach prawnych. Świadczymy usług w zakresie bezpieczeństwa podatkowego związanego z prowadzeniem działalności na terenie kraju i Unii Europejskiej. Tworzymy skuteczne rozwiązania z zakresu optymalizacji podatkowych. Doradzamy bądź prowadzimy sprawy z zakresu postępowań podatkowych. Zwiększamy poczucie bezpieczeństwa dając Państwu przestrzeń, dzięki której będą Państwo mogli skupić się na rozwoju firmy.

§

SZYBKA EGZEKUCJA DŁUGÓW W KRAJU I ZAGRANICĄ

Zajmujemy się obsługą prawną w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z należności majątkowych. Reprezentujemy swoich klientów przed podmiotami gospodarczymi, instytucjami, sądami, organami egzekucyjnymi. Oferujemy kompleksową obsługę organizacyjno - prawną egzekucji długów na terenie Polski i Unii Europejskiej przeciwko przedsiębiorcom i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. Świadczymy usługi z zakresu wywiadu gospodarczego w tym poszukiwaniu składników majątku dłużnika. Zapewniamy pomoc w odzyskiwaniu należności na każdym etapie postępowania, przedsądowym, w trakcie postępowanie sądowego i w trakcie egzekucji w tym udział w czynnościach komorniczych.

§

AUDYT FINANSOWO - PRAWNY ( Due diligence )

Kancelaria przeprowadza kompleksowe audyty finansowo-prawne w celu wykrycia potencjalnych ryzyk i zagrożeń, jakie wynikają lub mogą wyniknąć z działalności spółki lub przedsiębiorstwa. Audyt obejmuje między innymi zagadnienia korporacyjne, stosunki z podmiotami powiązanymi, umowy handlowe, sprawy pracownicze, kwestie administracyjnoprawne, prawa własności intelektualnej, postępowania sądowe. Zakres przeprowadzanego audytu dostosowany jest do potrzeb Klienta i uwzględnia specyfikę branży, w której działalność prowadzi badany podmiot. Specjalizujemy się w badaniach kondycji prawno-finansowej spółek krajowych i zagranicznych. Współpracujemy w zakresie audytu z doświadczonymi biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi z UE. Analizujemy m.in.: Sytuację finansową spółki z uwzględnieniem sprawozdań finansowych, dokumentacji księgowej, wierzytelności i zobowiązań publiczno- i prywatnoprawnych, dokumentację korporacyjną spółki, stan prawny posiadanych przez spółkę nieruchomości, posiadane przez spółkę patenty, zezwolenia, uzgodnienia i decyzje Administracyjne, postępowania sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne, arbitrażowe których spółka jest uczestnikiem. Dzięki współpracy z naszymi oddziałami za granicą Kancelaria doradza przy międzynarodowych transakcjach w zakresie fuzji i przejęć.

§

OCHRONA MAJĄTKU I OPTYMALIZACJA PODATKOWA

W ramach świadczonych usług nasza Kancelaria przygotowuje optymalne podatkowo strategie inwestycyjne oraz scenariusze restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych dla naszych Klientów. Jednocześnie analizując wszelkie aspekty działalności klienta pomagamy mu eliminować lub minimalizować zagrożenia na gruncie prawa podatkowego. Przedstawiamy i wdrażamy szczegółowe plany optymalizacji działalności przedsiębiorstw oraz doradzamy w zakresie ograniczania zobowiązań podatkowych. Tworzymy opinie podatkowe w oparciu o przedstawione przez naszych klientów założenia planowanego lub prowadzonego biznesu. Weryfikujemy prawidłowości sporządzenia dokumentacji cen transakcyjnych. Nasi Prawnicy nie tylko podpowiedzą jak się przygotować do kontroli organów podatkowych , ale będą także Państwa podczas tych czynności reprezentować, a w razie potrzeby składać zastrzeżenia do protokołów oraz reprezentować na każdym etapie odwołania od orzeczeń organów skarbowych z udziałem w postępowaniach sądowym włącznie. Działania naszej Kancelarii ukierunkowane są na budowanie długookresowej strategii podatkowej dla Klienta.

§

POSTĘPOWANIE KARNE

Europejskie Biuro Prawne specjalizuje się w obsłudze podmiotów poszukujących ochrony prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości  jak Policja, prokuratura, sądy pierwszej i drugiej instancji, Sąd Najwyższy, CBA , ABW.  Dbamy o interesy osób podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa lub wykroczenia na wszystkich etapach postępowania. Posiadamy szerokie doświadczenie w przedmiocie środków prawnych mających na celu pomoc osobom tymczasowo aresztowanym w postępowaniu przygotowawczym. W każdej chwili jesteśmy gotowi, by zadbać o interesy osób zatrzymanych lub aresztowanych przez organy śledcze czy dochodzeniowe.

§

POSTĘPOWANIE KARNO SKARBOWE

W sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego Kancelaria zapewnia reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze. Reprezentujemy klientów przed Urzędem Skarbowy, Urzędem Kontroli Skarbowej , Urzędem celnym, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym. Pomoc prawna obejmuje m.in. udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniu, posiedzeniu, rozprawie a także udział w negocjacjach.

§

OPINIE PRAWNE

Sporządzamy na Państwa zlecenie opinie prawne z  zakresu  prawa  podatkowego dotyczące zawiłych zagadnień podatkowych, a także z zakresu  prawa  cywilnego,  prawa  gospodarczego,  prawa handlowego,  prawa administracyjnego,  prawa zamówień publicznych, prawa medycznego i farmaceutycznego. Opinie prawne obejmują nie tylko udzielenie odpowiedzi na stawiane przez Państwa pytania, ale także w niektórych wypadkach  (w zależności od złożoności problemu prawnego)  również propozycje rozwiązań powstałych problemów prawnych, ze wskazaniem możliwych do wystąpienia ryzyk i skutków prawnych z tym związanych mogących pojawić się w przyszłości. Opinie prawne są sporządzane i przesyłane do Państwa w drodze elektronicznej, bądź przybierają formę pisemną, opatrzoną podpisem jej autora.

§